Sedm duchovních úrovní

Moji drazí....tento článek je zkopírován ze stránek www.jogin.cz  Nicméně je to moc pěkně upravený přehled o duchovních úrovních. Každý z nás na nějaké je. Na jaké jste vám mohu na dotaz zjistit. Přeji pěkné čtení :-).

 

 

 

 

Na duchovní cestě prochází člověk různými fázemi z nichž se každá vyznačuje svým specifickým charakterem. Jejich rozpoznání nám může otevřít cestu k vyšším úrovním, jež nás vedou k dokonalosti.

1

 

První fáze se vyznačuje nevědomostí či úplnou absencí poznání, někdy dokonce i absencí znalostí týkajících se skutečné povahy reality a ducha. V této fázi se nachází většina lidských bytostí dnešní doby, bytostí, které slepě omezují své poznání na to co mohou vnímat svými pěti smysli nebo na poznatky mechanické vědy a technologií.

2

 

Druhý stupeň je větší či menší mírou spjat s projevem vnímavosti vůči ostatním stavům vědomí, které mohou být vyvolány buď náhodně nebo systematicky, tradičním způsobem (např. praxí jógy). Probuzení zájmu o duchovní záležitosti bývá někdy způsobeno aktivací určitého nevýslovného procesu vnitřní rezonance skrze studium hodnotného duchovního textu či výroku vysokého mistra, někdy souvisí s mystickým prožitkem, nebo může dokonce nastat v okamžiku vyvrcholení nějaké bolestné životní krize. V jiných případech to může být skupina pravidelně se scházejících duchovně zaměřených lidí, co postupně probudí tyto blahodárné latentní subtilní síly v člověku.

3

 

Třetí stupeň zahrnuje pátrání, naplněné aspirací, po dosažení účinných metod probuzení, metod pravé duchovní cesty. Tento stupeň nejčastěji doprovází horlivé a často "knižní" hledání. Myšlenkový proces je tu omezen výlučně na objekt, přesto nám něco vnitřně říká, že se blížíme k pravdě a později nám to i zkušenosti potvrdí. Také v této fázi začínáme urputně hledat duchovní vedení a občas se pouštíme do něčeho, co bývá velkými jogíny nazýváno jako "spirituální koktail", čímž je míněna rozličná kombinace tělesných pozic s terapiemi a esoterickými přednáškami, která je více nebo méně spojena také s meditačními technikami, bojovými uměními nebo praxí zahrnující např. Tai-chi, biomagnetické energie, atd.

 

Někteří lidé naneštěstí na tomto stupni uváznou a nadále se jen spoléhají na omezenou sílu vyplývající z naučených polopravd objevených cestou. Lidé,kteří si myslí že již dosáhli osvícení a přestanou nadále hledat ihned jakmile zakusí první duchovní zážitky spadají do stejné kategorie. Avšak ostatní pravou cestu a duchovního mistra na konci svého snažení skutečně najdou. Teprve od toho okamžiku pro ně začíná jejich velké duchovní dobrodružství.

4

 

Čtvrtý stupeň je spojený s důsledným a nadšeným přístupem k autentické duchovní cestě. Lidská bytost v této fázi často čelí omezením která jí brání v hlubším poznání pravdy a postupně se učí tyto překážky překonávat. Specifické metody používané v tomto období se liší v závislosti na zvolené cestě. Mohou být v určitý moment pozměněny ve shodě s osobním duchovním vývojem jedince a individuálními okolnostmi. I když lidská bytost vytrvá a dosáhne přiblížení dosažení konečného duchovního stupně, nikdy nesmí přestat provádět duchovní praxi. Takto bude získaný postoj postupně rozšiřován do její každodenní existence.

 

Tento stupeň se neustále udržuje a prohlubuje beze změny, a to kontinuálně, i během následujících fází.

5

 

Pátý stupeň zahrnuje emoční vyrovnanost a hluboký vnitřní mír. Jakmile jsou rozpuštěny a zcela odstraněny překážky na úrovni našeho vědomí, které zde korespondují s identifikací a kontrolou vnitřního zdroje citů a destruktivních emocí, zeslábne mentální nepokoj našich myšlenek a uvnitř naší mysli se usadí hluboký a euforický mír. To je absolutně nutný předpoklad pro následující stupně, navzdory existenci některých duchovních systémů, které využívají všech konfliktů které se objevují uvnitř lidské bytosti jako nástrojů pro okamžité a přímé dosažení transcendence.

 

Tento stupeň je běžně doprovázen správným a hlubokým pochopením podstaty reality a lidské mysli. Bytost se tu snaží dosáhnout euforického a hlubokého míru pro pochopení celého světa. Během této fáze se také zesiluje schopnost milovat.

6

 

Šestý stupeň poukazuje na dosažení nedvojnosti. Do tohoto stupně bývá lidská bytost často jevištěm různých fenoménů (ve smyslu řeckého slova které popisuje klam, vidiny), jako jsou vize tvarů a světel, vnitřní schopnost slyšet některé zvuky, vnímání různých jemných energetických vibrací které později indukují parapsychologické projevy, návraty do předchozích vtělení ať svých nebo ostatních lidských bytostí, které přijdou s aspirantem do kontaktu. Kvalifikovaný duchovní mistr pomáhá této osobě pochopit, že skoro všechny tyto fenomény jsou stejně iluzorní jako sny, nebo jako běžný fyzický vesmír.

 

Při všech těchto zážitcích stále existuje iluze separace subjektu od objektu jeho vnímání, stejně tak jako riziko zvěčnění této iluze oddělenosti. Pouze úplné rozpuštění tohoto klamu postupně vede k holistickému, nekonceptuálnímu a nevýslovnému zážitku existence. Z počátečního stupně dualistické nevědomosti získává bytost opravdové Božské Poznání, které je ztotožněné se stavem neosobní přítomnosti, kdy překvapivě zjišťujeme, že poznávající již nadále neexistuje... Láska ke všem lidem se nám stane božím Světlem a je nám odhaleno že je vlastně tím, čím byla vždy, od úplného začátku bez začátku...

7

 

Sedmý stupeň představuje duchovní osvobození. Porovnáme-li jej s předchozím stupněm, kde povaha reality byla vnímána formou hlubokých oslňujících záblesků, v tomto stupni je přítomnost Boha nebo pravdivého Poznání trvale zakotvena uvnitř nás a zůstává neustále, bez možnosti že by mohla být ještě někdy ztracena. Rozpor mezi relativním a absolutním je nyní překonán. Nezbývají tu žádné představy či závislosti, je pouze nesmírné a zářící nejvyšší Světlo absolutna. Současně v údivu objevujeme, že bezbřehá láska a všezahrnující Poznání odpoutává bytost od těla, které ji omezuje.

 

Během této fáze pochopíme, že toto je prapůvodní stav, který uvnitř nás ve skutečnosti existoval vždy, ale byl naší předcházející nevědomostí trvale překryt. Teď poznáváme, že se tento závoj navždy vytratil.